Förbättrad hälsa för onkologiska patienter med hjälp av Reiki

Text: Sofie

Syftet med den här forskningsstudien var att utvärdera effekten av Reiki i upplevelsebaserad bedömning av stress, lycka och smärta för patienter på både öppenvårdsmottagning för cancer och slutenvård för onkologi (läran om tumörsjukdomar).

Metoden som användes var en behandlingsdokumentation som besvarades i upplevelse om egenbedömd uppfattning om stress, lycka och smärta före och efter Reikibehandling. Behandlingsdokumentationen kvantifierade en patients upplevda bedömning i en skala från 0 till 10.

Resultatet visade på att det blev minskningar i smärta och stress samt ökad lycka efter Reiki. Insamlad data var baserat på över 600 Reikibehandlingar under 4 år (juli 2009 – juli 2013). Upplevd smärta minskade med 40 %. Stress minskade med 60 % och det blev 15 % ökning av lycka. Resultaten var ännu högre för patienter på slutenvårdavdelningen.

Slutsatsen i studien var att Reiki minskade signifikant (statistiskt säkerställt) smärta och stress samt gav ökad lycka för patienter. Det kommenterades att Reiki är en enkel metod, billig att utföra, kräver ingen specialutrustning och är noninvasiv ( d.v.s. att ingreppet är riskfritt, ger inga biverkningar och ingreppet sker utifrån), vilket talar för att Reiki är en verksam behandlingsmetod.

Det intressanta med den här studien är att det är statistiskt säkerställd data genom att det rörde sig om många behandlingar och de var utförda över längre tid än tidigare studier.

©Reikitidningen.se

21 apr 2019