www.reikitidningen.se

Forskning - Utveckling - Framtid

Reiki och psykisk ohälsa

Text: Sofie 2013

Den psykiska ohälsan ökar allt mer i samhället med sociala medier, snabbare tempo och högre förväntningar. Det kan vara besvär som exempelvis ängslan, oro, ångest och sömnbesvär. Den psykiska ohälsan har ökat främst hos unga vuxna, men ökar överlag för hela befolkningen. Det kan exempelvis vara att inte kunna styra sitt liv, att inte ha meningsfulla sociala relationer eller att inte ha en bra balans mellan privatliv och arbetsliv som kan påverka den psykiska hälsan negativt.
Det finns dock flertalet Reiki-studier som visar att Reiki förbättrar den psykiska hälsan.

I en studie behandlades 45 vuxna som hade depression under sex veckor. Slutsatsen var att Reikibehandlingar kan signifikant minska depression, hopplöshet och stress. Intressant var också att det var ingen säkerställd skillnad mellan distansReiki och fysisk Reiki [1].

En annan studie där 40 personer fick Reikibehandlingar var slutsatsen att Reiki visade signifikanta förbättringar i välmåendet jämfört mot kontrollgrupp [2].

En annan forskningsstudie med tolv pensionärer som jämfördes mot kontrollgrupp resulterade i säkerställda resultat att depression, orolighet och smärta blev förbättrad med hjälp av Reiki [3].

I Reikitidningens egna studie om hur Reiki påverkar blodtrycket och den perceptuella bedömningen på välmående visade att det psykiska välmåendet blev markant förbättrat jämfört mot kontrollgrupp [4]. Se bild.

Att flera rapporter pekar åt det hållet visar på att det är en säkerställd tes att Reiki förbättrar det psykiska välmåendet, vilket kanske är något vår sjukvård skulle kunna ta fasta på. Den psykiska ohälsan är med största sannolikhet en stor kostnad för samhället och om det kan hjälpa med Reiki kan kostnader reduceras ordentligt.

Källor Reiki och psykisk ohälsa

1. Shore, A., G., (2004): Long-term effects of energetic healing on symptoms of psychological deprission and self-perceived stress. Alternative Therapies health and medicine. Vol 10, pp 42-48.

2. Bowden, D., Goddard, L., Gruzelier, J., (2011): A randomized controlled single-blind trial of the efficacy of Reiki benefitting mood and well-being, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Article ID 381862.

3. Richesson, N., E., Spross, J., A., Lutz, K., Peng, C., (2010): Effects of Reiki on anxiety, depression, pain and psychological factors in community-dwelling older adults, Research in Gerontlogical Nursing, Vol 3:No 3, pp 187-189.

4. Johansson Annergren, S., (2013): En studie hur Reiki påverkar blodtrycket och perceptuell för och efter bedömning på välmåendet, Reikitidningen.

15 aug 2019