Reikiprinciperna

 

På Japanska

 

Kyo dake wa
Ikaru na
Shinpai suna
Kansha shite
Gyo o hageme
Hito ni shinsetsu ni